Büyükada Nakibey Plajı Yıkılıyor mu?

Büyükada Nakibey Plajı Yıkılıyor mu?

Büyükada’da yer alan Nakibey Plajı 1. derece sit alanı ilan edilerek yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

 Büyükada Nakibey plajı ve çevresindeki 19 bin metrekarelik alan 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edildiği için  plaj tesisleri yıkılacak. Hazine’ye ait arazide 2 kayıkhane, plaj, konaklama tesisleri, 5 villa ve  manastır kalıntıları yer alıyor. Kalıntıların koruma altına alınması için İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneğiİstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu‘na başvuruda bulundu. Kurul 6 Kasım’da yaptığı incelemenin ardından 13 Kasım 2014 tarihli toplantısında araziyle ilgili karar aldı. Kararda mimari kalıntıların kültür varlığı olarak tescil edilmesi, arazinin işgal ve yapılaşmalardan arındırılmasının sağlanması öngörüldü. 

 

 

Resmî Gazete Sayı : 29240

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 13.11.2014/181 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No : 13.11.2014/2246 İSTANBUL

İstanbul ili, Adalar İlçesi, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 15.12.1973 tarih 7621 sayılı kararı, 25.07.1975 tarih 8544 sayılı kararı, 09.10.1976 tarih 9461 sayılı kararı, 10.12.1976 tarih 9580 sayılı kararı, 10.06.1977 tarih 9871 sayılı kararı, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 31.03.1984 tarih 234 sayılı kararı ile Sit alanı ilan edilen, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.07.2007 tarih 667 sayılı kararı ile geçiş dönemi yapılaşma şartlarının 26.07.2007 tarihine kadar devam edebileceğine karar verilen alanda kalan, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 07.03.2011 tarih 3125 sayılı kararıyla 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı uygun görülen, Büyükşehir Belediye Başkanlığı 16.06.2011 tarih 1344 sayılı meclis kararıyla aynen onaylanan alanda kalan Heybeliada ve Büyükada’ya ilişkin; İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin Adalar bütünü içinde bu güne kadar arkeolojik Sit alanı ilan edilmemiş olan Büyükada, Heybeliada ve varsa başka adaların da arkeolojik sit alanı ilan edilmesi istenen 25.11.2010 tarihli başvurusu, İstanbul Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nün Müdürlükleri arşivinde yapılar araştırmalar sonucunda hazırlanan bilgi ve belgelerin ekte sunulduğu bildirilen 18.05.2011 tarihli B.16.0.AMG.4.34.47.02.222.01/2011-1426 sayılı yazısı, Adalar Belediye Başkanlığı’nın konunun değerlendirilebilmesi amacıyla Büyükada’ya ait 3, Heybeliada’ya ait 6 ayrı mevkiinin halihazır plan örneklerinin sunulduğu belirtilen 15.07.2011 tarihli ve 962 sayılı yazısı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Üniversiteleri Fen Edebiyat Fakültesi Sanat tarihi Bölümü Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu görüş yazısının ekte olduğu bildirilen 11.04.2013 tarihli ve 1708 sayılı yazısı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanlığı’nı 07.07.2013 tarihli yazısı ile bölümlerinde bulunan Adalar İlçesine ilişkin bilgi belgenin künyesi bildirilen 07.07.2013 tarihli yazısı, Adalar Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 179 adada kayıtlı tüm parsellerin tapu kayıtlarının çıkartılarak yazıları ekinde gönderildiği bildirilen 06.02.2014 tarihli ve 396413-106.01/104 sayılı yazısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın taşınmaza ait halihazır haritanın işaretlenmiş olarak yazıları ekinde gönderildiği belirtilen 17.02.2014 tarihli ve 96786607-805-02-05-465-31431 sayılı yazısı, Adalar Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 179 adaya ait 1/1000 ölçekli halihazır harita örneği, 1/500 ölçekli kadastral harita örneği, 179 ada içerisinde bulunan parsellere ait listenin yazıları ekinde gönderildiği belirtilen 20.02.2014 tarihli ve M.34.6.ADA.0.29.2014/181 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 13.05.2014 tarihli raporu okundu, söz konusu parseller Kurulumuz üyelerince 06.11.2014 tarihinde yerinde incelendi, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda,

İstanbul İli, Adalar ilçesi, Büyükada ve Heybeliada’da Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmesi talep edilen ve Kurulumuzu üyelerince 06.11.2014 tarihinde yerinde incelenen parsellere ilişkin;

Büyükada, Yılmaztürk Caddesinden başlayarak Rum Yetimhanesi duvarına kadar devam eden 194 ada, 1 ve 2 parseller üzerinde yer alan kanalın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, orman mülkiyetinde kalan söz konusu kanalın ilgili idaresince koordinatlarının işaretli olduğu paftanın Kurulumuza iletilmesine,

Büyükada, 179 ada, 10 parselin bilimsel kaynaklarda bu alanda manastır olduğunun belirtilmesi ve gözle görünür mimari kalıntılara rastlanılması göz önüne alınarak 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesine göre 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edilmesine, buna göre Adalar 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar planında revizyon yapılarak Kurulumuza iletilmesine, ayrıca 179 ada, 10 parselde bulunan mimari kalıntıların korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Maliye Hazinesi mülkiyetinde olan taşınmazın ilgili idaresi ve Belediyesi tarafından işgal ve yapılaşmadan arındırılmasının sağlanmasına karar verildi.

Büyükada Nakibey Plajı

 

 

Büyükada Nakibey Plajı

 

Büyükada Nakibey Plajı

 

Kaynak: adagazetesi.com.tr

Kategoriler: Haber